Å leve i nuet er blitt et mote-uttrykk i positivismen, og mye brukt uttrykk i mindfullness-terminologien. Hva er det som menes med dette begrepet, men som er så vanskelig å begripe? Begrepet fylles med så mye som virker motsetningsfylt. Å være i nuet  handler både om å kunne slappe av og beholde roen i kaoset, men likevel ha evnen til å våkent kunne følge med på det som skjer.  Hvordan er dette mulig å kombinere? 

Å virkelig leve i nuet innebærer en bevissthetsendring. Vi må dra litt i konturene av den oppfattelsen vi har av oss selv. Snu ting på hodet. Vi må endre våre oppfatninger av vår plass i universet. Og i tiden. Tankene om en lineær tidsakse er kun en illusjon. Vi kan ta dette tankeeksperimentet; Hvis du lar pekefingeren din gli på overflata av bordet og tegne ei usynlig linje fra venstre mot høyre, så har du et bilde på tiden slik dine tanker ubevisst bearbeider opplevelsene. Dette er også et bilde på livet ditt. Når fingeren dras bortover ei flate, så er den tiden som har vært, den er helt usynlig, den eksisterer ikke. Framtida er uviss, den eksisterer heller ikke. Dette er hvordan din underbevissthet forstår nuet, og forsøker å leve i sin forståelse av her og nå. Men bildet blir for snevert hvis du virkelig skal endre din bevissthetstilstand og leve i nuet. For plutselig blir du kastet inn i interaksjonen med opplevelsene og avledet fra din tanke om nuet, og da er du i gang med å tenke på neste time, eller tolke gårsdagens hendelser igjen. 

Det som er nå, er kun interaksjonen mellom oppleveren og det som oppleves.  Det som er nå, er det som eksisterer i din bevissthet om eksistensen. Uten bevisstheten om at du lever, så er det ingen eksistens. Du kan utvikle din bevissthet om din eksistens i eksistensen. Når du utvikler dine tanker på metanivå, så utvikler du en bevissthet om hvordan dine tankeprosesser foregår. Din opplevelse av din virkelighet og ditt liv kan dermed endres. Du finner en bevissthet om din metatilstand, ditt høyere selv.

Der tuppen på pekefingeren er i berøring med bordflata, der skapes et krysspunkt mellom to dimensjoner – en underutviklet bevissthet om interaksjonen mellom den som oppfatter og det som oppfattes.  Underbevisstheten kan få komme opp i overflata og frem til dine refleksjoner. Bevisstheten om dette krysspunktet kan økes. Dine tanker på metanivå kan kan bevisstgjøres og utvikles.

La oss derfor snu dette tankeeksperimentet på hodet. Snu fingeren, hold den i ro og pek oppover i stedet. La ei flate dra seg over fingertuppen din. Pekefingeren har fortsatt den samme fysiske berøringen med flata nå også. Det er fortsatt den samme bevissthet eller underbevissthet som tolker opplevelsen i begge tilfeller. I dette tilfellet hvor fingeren din står i ro, så kan du lettere forstå et bilde på hvordan opplevelsen av nuet er i gjennom en høyere bevissthet. Du kan bedre forstå at dine opplevelser like så godt kan bli gitt til deg. Hendelsene og livet faller inn over deg. Din bevissthet mottar øyeblikkene som de kommer. Du er alltid våken i nuet, for nuet er den eneste tilstand i eksistensen

Universet er godt, det er utviklet på en helt ubegripelig storartet og finurlig måte. Alle hendelser som skjer deg på godt og vondt, de skjer uavhengig om du og din underbevissthet ønsker dem eller ikke. Alt du kan gjøre er å bevisstgjøre deg at hendelsene oppleves i din oppfattelse av din virkelighet og akseptere at det skjer. Det betyr ikke at du godtar vonde hendelser og skal forholde deg passiv, men du kan lettere innse at din bevissthet utvikles i interaksjonen mellom mellom dualiteter; mellom det du oppfatter som godt eller vondt, liv og død. Universet skiller ikke mellom dette. Alt er konstant, men vår bevissthet er begrenset innenfor få dimensjoner. 

For alt vi vet så finnes det aspekter ved vår høyere bevissthet som er med på å styre våre egne erfaringer. Kanskje lar den høyere bevissthet livet komme til deg. Ditt høyere selv, som er den bevissthetstilstand som lever i evigheten, lar din underbevissthet sakte våkne gjennom å gi deg liv. Og det kan tenkes mange liv. Er du åpen for denne forståelsen av nuet? Kanskje er din høyeste bevissthet med på å skape din virkelighet? Da er du kanskje også åpen for å tenke at du virkelig kan endre din egen virkelighet..? Kanskje også forestille deg at vår alles felles høyere bevissthet – er det som har gitt oss liv..?